ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
กรมสามัญศึกษาได้ประกาศตั้งโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526  โดยใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งสำนักงานไร่ยาสูบครอบครองอยู่ จำนวน  37  ไร่  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่  16พฤษภาคม  2526  เป็นต้นมา โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่คณะกรรมการสถานศึกษา และสภาตำบลเวียงคุกสร้างให้ จำนวน  2  หลัง
 
ตราประจำโรงเรียน           เจดีย์เปล่งรัศมีครอบรองรับเรือคำหยาด
ตัวอักษรย่อโรงเรียน         ว.ค.
สีประจำโรงเรียน               สีเขียว-ทอง
คติพจน์ประจำโรงเรียน      ทนฺโต  เสฎฺโฐ  มนุสฺ  เสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ)

 
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร  ตั้งอยู่บ้านเวียงแก้ว  หมู่ที่ 8  ตำบลเวียงคุก  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
 
ที่ตั้ง บ้านเวียงแก้ว
ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำโขง
ทิศใต้ ติดกับตำบลพระธาตุบังพวน
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลปะโค  อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลโพนสา  อำเภอท่าบ่อ