วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ : VISION
 
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 
สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้บริการชุมชนด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
บนพื้นฐานวิถีพุทธและความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
ปรัชญา : PHILOSOPHY


"วินัยดี  มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ"