พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ : MISSION
1.  ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.  ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา
3.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธและความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ : GOAL
  • สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  • สามารถนำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
  • ดำรงชีวิตแบบวิถีไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานวิถีพุทธ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ครูมีจรรยาบรรณ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู นำผลงานวิจัย นวัตกรรม  เทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษาและชุมชน