ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
           โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานวิธีพุทธ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน 2  ระดับ 
คือ
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 
 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
21
43
2
ม.2
21
21
42
2
ม.3
25
23
48
2
รวมมัธยมต้น
68
65
133
6
ม.4
20
13
33
2
ม.5
6
10
16
1
ม.6
9
18
27
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
41
76
4
รวมทั้งหมด
103
106
209
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562