ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :