คณะผู้บริหาร

นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจุรีพร หอมตา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวสมถวิล สธนา
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0877704775

นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0842712211
อีเมล์ : sunday_memory@hotmail.com