กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกรรณิกา โสมชัย
งานวัดและประเมินผล

นายชลธร จินดา
งานทะเบียนนักเรียน

นางวิชุดา สมเทพ
แนะแนว

นายจิรวัฒน์ ชูประยูร
DMC

นายไชยวิช ดงหลวง
SAR