กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวจุรีพร หอมตา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางจิรันธนิน มณีรัตน์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวจิราภรณ์ สงครินทร์
งานอนามัย

นายสุธาธิกร คำอ้อ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอาทิตย์ ภูมิเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0952388086
อีเมล์ : athitbeer1998@gmail.com

นายจักธร ชัยเนตร
ช่างไม้ 4