กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวจุรีพร หอมตา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวประภัสสร คะรังรำ
พนักงานราชการ