กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0842712211
อีเมล์ : sunday_memory@hotmail.com

นางวิชุดา สมเทพ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0990121068
อีเมล์ : Wichuda0960@gmail.com

นายจิรวัฒน์ ชูประยูร
ครูผู้ช่วย

นายไชยวิช ดงหลวง
ครูผู้ช่วย