กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประภัสสร คะรังรำ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0981434792