คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวอน ทะแพงพันธ์
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ อิ่มสนิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุรีพร หอมตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางระบียบ สาวิเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคมศิลป์ ปัญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีวุธ ริยะบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิมลธรรมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ กองอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ