คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา สุรมณี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัลณิภา ตะนุชน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกรวิชญ์ เสียวสวาด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐมล ลาภานิช
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิสรา คำอ้อ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ ปัญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณพัฒน์พงษ์ พันธ์สระคู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาศักดิ์ กุโบลา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสวรินทร์ คิมหัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสุขอนามัยและโภชนาการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชาการ ผลาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร จันทเวช
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชรีพร ช่างกลึงเหมาะ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพรรณ สีหะรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิศา อยู่ซับซ้อน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวัฒนธรรมไทย
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจพร อุทัยแสน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวัฒนธรรมไทย
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินทิรา สายสา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิราช หารเขมร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธันยธรณ์ ปัญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภัสรา พันธ์สระคู
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม. 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร อุปพร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.4/1